Zmiany w rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników, w formie 21-dniowych turnusów.

Do tej pod przeznaczona ona była dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przez złożeniem wniosku rehabilitację leczniczą oraz dla osób mających ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, ale które zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. póz. 1155) od 1 stycznia 2023 r. możliwość skorzystania z 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego uzyskały również osoby uprawnione do emerytury rolniczej, a z 7-dniowego turnusu regeneracyjnego - osoby ubezpieczone będące opiekunami osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla osób pobierających emeryturę rolniczą ma za zadanie nie tylko poprawiać, ale i usprawnić ich funkcjonowanie. Osoby wykazujące się samodzielnością psychofizyczna, których zdrowie wielokrotnie było narażone na trudy ciężkiej pracy, mogą skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego raz na 12 miesięcy - podobnie, jak ubezpieczeni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dedykowane dla nich turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej oraz jakości życia z wykorzystaniem działań/bodźców leczniczych.

Podstawą do skierowania na turnus rehabilitacyjny, jak i regeneracyjny jest wniosek, sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie, który należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) wraz z niezbędnymi badaniami we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym, ocenie merytorycznej i zachowują swoją ważność przez 6 miesięcy.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Jedynie osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytuły niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem, że zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji - świadczenie takie można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Odbycie turnusu rehabilitującego jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Co istotne - korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników do prawa leczenie uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pobyt na turnusie dla rolnika, osoby uprawnionej do emerytury rolniczej oraz osoby ubezpieczonej będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej jest bezpłatny.

Turnusy rehabilitacyjne i regeneracyjne organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie odbywają się przez cały rok, w czterech Centralnych Rehabilitacjach Rolników: 

  • Centrum Rehabilitacji Rolników "Sasanka" w Świnoujściu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników "Niwa" w Kołobrzegu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników "Granit" w Szklarskiej Porębie

Podkreślić również należy, iż w związku z zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, skupiającą się na poprawie wydolności oddechowej pacjentów, Kasa wdrożyła profil rehabilitacji, który realizowany jest w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie

Paulina Pasternacka
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS OR w Koszalinie

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy