Urząd Stanu Cywilnego

Lokalizacja:
Jagiellońska 2
74-500 Chojna

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym,
 2. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 3. odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 4. wnioskowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Polsce,
 5. zmiana administracyjna imion i nazwisk,
 6. zameldowanie noworodka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
 7. aktualizacja danych w rejestrze PESEL, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL,
 8. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt stanu cywilnego,
 9. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego,
 10. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim za granicą,
 12. wydawanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego,
 13. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 14. prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 15. wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z akt zbiorowych,
 16. przyjmowanie zgłoszeń o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 


Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy