Ochrona danych osobowych (klauzula informacyjna)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Chojna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ulicy Jagiellońskiej 4, 74-500 Chojna, telefon: 91 414 -12-95, adres e-mail: info@chojna.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny, telefoniczny 91 414-12-95 wew. 53 lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej iod@chojna.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
 • realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych), a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy;
 • zawarcia i realizacji umów;
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej – w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Burmistrzem Gminy Chojna.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowychnarusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Danekontaktowe:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Chojnie, przy czym podanie danych jest: 
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 1. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorców danych, okresu przechowywania danych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych – można uzyskać u pracownika merytorycznego zajmującego się daną sprawą.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy