Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem były projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Chojna

Przedmiot konsultacji: Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Chojna wynika z art. 35 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40). Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXV/239/2013 Rady Miejskiej  w Chojnie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chojna (dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 1167).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw z Gminy Chojna przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczące projektów statutów poszczególnych Sołectw. Głównym celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektów uchwał.

Termin konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 15.02.2023r. do 10.03.2023r.

Przebieg konsultacji:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz z projektami uchwał zmieniających obecnie obowiązujące uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Chojna została podana do publicznej wiadomości poprzez Ogłoszenia Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2023r. zamieszczone:

 • na stronie internetowej Gminy Chojna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie,
 • na tablicach ogłoszeń sołectw na terenie gminy Chojna.

Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartych spotkań z mieszkańcami w świetlicach wiejskich czy też w alternatywnych miejscach spotkań w każdym z 23 Sołectw Gminy Chojna: 1) Białęgi, 2) Brwice, 3) Czartoryja, 4) Garnowo,  5) Godków Osiedle, 6) Godków Wieś, 7) Graniczna, 8) Grabowo, 9) Grzybno, 10) Jelenin, 11) Kamienny Jaz, 12) Krajnik Dolny, 13) Krajnik Górny, 14) Krzymów, 15) Lisie Pole, 16) Łaziszcze, 17) Mętno, 18) Narost, 19) Nawodna, 20) Rurka, 21) Stoki, 22) Strzelczyn, 23) Zatoń Dolna. Podczas każdego zebraniu omówione zostały projekty zmian w zapisach statutów poszczególnych sołectw, po czym zmiany te poddano pod głosowanie mieszkańców przybyłych na zebranie. Zapytano również mieszkańców o to, czy mają swój projekt zmian zapisów w statucie danego sołectwa.

Wyniki konsultacji:

Zmiana w statutach polegać będzie na zmianie zapisów § 26 ust. 1, którego aktualne brzmienie:
"Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4 lat na zebraniu mieszkańców Sołectwa zwołanym przez Burmistrza w ciągu 3 miesięcy od daty wyboru Rady Miejskiej na nową kadencję"

proponuje się zastąpić nowym:
"Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Miejskiej w Chojnie. Po upływie kadencji Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej działają do dnia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nowej kadencji".

Wyniki konsultacji społecznych w poszczególnych Sołectwach przedstawia się następująco:

 1. Sołectwo Białęgi

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 6 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Brwice

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 8 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Czartoryja

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za|" - 16 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Garnowo

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 9 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Godków Osiedle

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 6 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Godków Wieś

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 4 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Graniczna

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 9 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Grabowo

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 4 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Grzybno

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 8 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Jelenin

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 4 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Kamienny Jaz

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" -11 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Krajnik Dolny

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 5 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Krajnik Górny

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 10 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Krzymów

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 21 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Lisie Pole

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 31 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie zgłosiło inne propozycje zmian w statucie: do proponowanego zapisu dodać zapis „… w ciągu trzech miesięcy od daty wyboru nowej rady miejskiej w Chojnie”.

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 31 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.

 1. Sołectwo Łaziszcze

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 5 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Mętno

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 7 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Narost

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 4 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Nawodna

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 23 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Rurka

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 20 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Stoki

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 3 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Strzelczyn

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 9 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 0 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie nie zgłosiło innych propozycji zmian w statucie.

 1. Sołectwo Zatoń Dolna

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 8 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 4 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.
Zebranie Wiejskie zgłosiło następujące inne propozycje zmian w statucie:

Pozostanie przy starym zapisie: „Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4 lat na zebraniu mieszkańców Sołectwa zwołanym przez burmistrza w ciągu 3 miesięcy od daty wyboru Rady Miejskiej na nową kadencję”.

Opinia Zebrania Wiejskiego była następująca:
"za" - 2 głosów,
"przeciw" - 7 głosów,
"wstrzymujących się" - 3 głosów.

Stwierdza się, że proponowane zmiany nie zostały przyjęte przez Zebranie Wiejskie.

Podsumowanie głosów wszystkich zebrań wiejskich:

Opinia Zebrań Wiejskich była następująca:
"za" - 231 głosów,
"przeciw" - 0 głosów,
"wstrzymujących się" - 4 głosów.

Na podstawie głosów zebranych na wszystkich Zebraniach Wiejskich stwierdza się, że proponowane zmiany zostały przyjęte przez Zebrania Wiejskie. Uzasadnionym jest zatem wprowadzenie zmian zapisów w statutach sołectw Gminy Chojna.

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Chojna, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Chojna.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy