Ogłoszenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w statutach sołectw położonych na terenie Gminy Chojna

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz uchwały nr XXV Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chojna (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 1167) przeprowadza się konsultacje społeczne, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Chojna w przedmiocie zmian w statutach wszystkich sołectw położonych na terenie Gminy Chojna.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od 15 lutego 2023r. do 10 marca 2023r. w formie zebrań sołeckich w sołectwach Gminy Chojna.

Zmiana statutu polegać będzie na zmianie § 26 ust. 1, którego aktualne brzmienie:

„Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 4 lat na zebraniu mieszkańców Sołectwa zwołanym przez burmistrza w ciągu 3 miesięcy od daty wyboru Rady Miejskiej na nową kadencję”

proponuje się zastąpić nowym:

„Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Miejskiej w Chojnie. Po upływie kadencji Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej działają do dnia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej nowej kadencji”.

Projekt zmian statutów opracowany został w związku z art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) wprowadzający 5 letni okres kadencji rady oraz wejściem w życie ustawy z dnia 29 września 2022r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach (terminy zebrań umieszczone są na tablicach ogłoszeń w sołectwach).

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 2, piętro 1, nr tel. 91 414 12 95 wew. 36.

UWAGA! W konsultacjach mogą wziąć udział stali pełnoletni mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców z tytułu zamieszkania w sołectwie.

Załączniki:

  1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Chojna.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/138/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Chojna.

Polecane odnośniki do wybranych stron jednostek i instytucji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwis podatkowy

Serwis podatkowy

Pomerania 360

Pomerania 360

Mapa Gminy

Mapa Gminy