Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2020-12-03 14:18:47

ZARZĄDZENIE Nr 621/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1057 z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, obejmującego prowadzenie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

§ 2. Warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania, wymienionego w §1, określone są w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

 

ZARZĄDZENIE Nr 621/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań   
publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Strona główna

Licznik odwiedzin

11397069

Opracowanie graficzne
Centrum Informacji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl Deklaracja dostępności

Obsługa techniczna
ALFA TV