VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2019-03-22 11:08:51

Porządek obrad
VII sesji Rady Miejskiej w Chojnie
28 marca 2019 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad. 
2.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
3.    Przyjęcie protokołu z VI sesji rady (28.02.2019)
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

7.    Informacja Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2018 rok.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chojnie. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2019-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2019 rok.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej 3 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 55B/3 na rzecz najemcy.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

9242864

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności