III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chojnie

2018-12-06 22:41:44

Porządek obrad
III sesji Rady Miejskiej w Chojnie
13 grudnia 2018 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 13.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z II sesji rady (29.11.2018)
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Chojna z Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Łużyckiej 8/18 na rzecz najemcy.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia „Unia Miasteczek Polskich”.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

17.    Wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie obrad.

 Strona główna
BIP
BIP

Licznik odwiedzin

8889364

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV