Dziś jest: Poniedziałek 18 czerwca 2018, imieniny: Marka i Elżbiety

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2017-09-08 08:29:55

Porządek obrad
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie
14 września 2017 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XXXV (29.06.2017) i XXXVI sesji Rady (10.08.2017).
4.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wnioski Komisji.

8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2017 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna i informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/161/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 4 miasta Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chojna i Gminą Moryń dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja 
 • podjęcie uchwały

15.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
17.    Zamknięcie obrad. Strona główna
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7988877

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV