Dziś jest: Sobota 21 kwietnia 2018, imieniny: Feliksa i Anzelma

XXXV sesja Rady Miejskiej w Chojnie

2017-06-23 15:13:58

Porządek obrad
XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnie
29czerwca 2017 r. (czwartek)
Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego
ul. Jagiellońska 2 - godz. 11.00

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad. 
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski Komisji.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady. 

 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2016 rok.

 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2016 rok;
 • przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Chojna za 2016 rok;
 • przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

 •  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna 
 • przedstawienie uchwały RIO w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2017 rok. 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

14.    Informacja Kancelarii prawnej Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa na temat prowadzonego postępowania sądowego w sprawie realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (LOTNIARZY) 

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna.

 • stanowiska Komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały 

19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad. Strona główna
BIP
BIP
BIP

elektroniczny samorząd

Licznik odwiedzin

7832419

Opracowanie graficzne
Biuro Promocji w Chojnie Maciej Ostrowski e-mail: nastrone@chojna.pl

Obsługa techniczna
ALFA TV